ФОНДАЦИЯ „МАНДЖУКОВ“

Фондация „Петър Манджуков“- за едно богато и духовно бъдеще, основано на европейските ценности и българските традиции

Фондация „Петър Манджуков“ е създадена по идея и с дарени лични средства на Петър Манджуков. По изричната воля на дарителя, фондацията е основана изцяло в обществена полза. Основните направления, в които ще се развива са подпомагането, развитието и утвърждаването на духовните ценности в България, като съчетание на европейски и национални традиции. Приоритетно Фондацията ще работи за завръщане на българския народ към паневропейската култура, от която е бил насилствено отделен поради нелеката си историческа участ.

Фондацията ще насърчава и развива и успешното и устойчиво интегриране на българските ценности и морал в общоевропейската култура, подпомагайки изучаването и запазването на националната самобитност, като част от общоевропейското историческо и ценностно наследство. Дейността на фондацията ще се фокусира, както в духовното развитие на гражданското общество, така и в здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката и иновативните технологии, следвайки изричната воля на дарителя Петър Манджуков да насърчава ярките национални проявления на единство на духовно усъвършенстване и инженерна иновативност.

МИСИЯ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

1. Популяризира свободната и независима култура като подпомага, насърчава, финансира, подкрепя и организира творчески инициативи от всички области на изкуството, технологиите и образованието с независим и отворен характер, представящи или представляващи свободни произведения на изкуството;

2. Подпомага разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер, като посредством дейността си – извършване на дарения за организиране на обучения, семинари, подкрепа на проекти и други образователни инициативи преследва поставените по-горе цели;

3. Насърчава и подкрепя граждански инициативи с отворен характер, защитаващи достъпността на гражданите до културата, изкуството, знанието, технологиите и управлението, които акцентират върху значимостта на гражданското общество, като създава тематични музеи, организира мероприятия и инициативи от различен характер, представящи българското историческо и културно наследство;

4. Организира изграждането, управлението и издръжката на дом за възрастни хора – дейци на културата и изкуството;

5. Подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет-базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание;

6. Създава условия за повишаване на образователния ценз на българина посредством финансиране на проекти за изграждане на нови средища на културата и образованието;

7. Разходва средствата, дарени от дарителя за повишаване на здравната култура на населението, популяризиране на превенцията като най – достъпно и ефикасно средство за повишаване на общото здравословно състояние на българина;

8. Подкрепя различни инициативи за създаване на условия за поддържане на висока здравна култура в младежите и създаване на навици за здравословен начин на живот от най – ранна възраст.